Statut

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/157/2012
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

 

STATUT DOMU DZIECKA W DĄBROWIE RUSIECKIEJ

 

§ 1.

Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, zwany dalej "Placówką", jest placówką opiekuńczo-wychowawczą i działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
 4. innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Placówki;
 5. niniejszego Statutu.

 

§ 2.

 1. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu Bełchatowskiego nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. Siedzibą Placówki jest Dąbrowa Rusiecka 51, 97-438 Rusiec.
 3. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bełchatowie, przy pomocy wychowawcy.
 4. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bełchatowie.
 5. Placówka przeznaczona jest dla maksimum 28 dzieci.
 6. Typ Placówki określi jej regulamin organizacyjny, nadany właściwą uchwałą Zarządu Powiatu w Bełchatowie.

 

§ 3.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, sporządzony przez Dyrektora Centrum na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu w Bełchatowie na dany rok budżetowy, w trybie i sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 2. Centrum prowadzi dla Placówki rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.
 3. Placówka posiada odrębny rachunek bankowy.

 

§ 4.

 1. Praca z dzieckiem w Placówce jest prowadzona w sposób indywidualny i grupowy, zgodnie ze sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę planem pomocy dziecku.
 2. Placówka wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 , poz. 887, z późn. zm.), a w szczególności:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) opracowuje i realizuje we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia dziecku korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

§ 5.

 1. Zmiany i uzupełnienia do postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.